منیفولد ورودی چیست؟

منیفولد ورودی مجموعه ای از لوله ها است که هوای وارد شده به موتور را به طور مساوی در هر یک از سیلندرها توزیع می کند تا مقدار مناسب هوا با مقدار مناسب گاز مخلوط شود. ماشینت نفس میکشه بله، درست شنیدید: اگر عملکرد ماشین را مانند بدن انسان در نظر بگیریم پس درست است […]