شرکت صنعت آفرین ماهان

حضور استاندار محترم استان البرز

حضور استاندار محترم استان البرز جناب آقای دکتر عبداللهی و هیئت همراه-معاونین و شهردار محترم کمالشهر- در خصوص بازدید و افتتاح خط تولید جدیدشرکت دانش بنیان صنعت آفرین ماهان در اردیبهشت ۱۴۰۳

بازدید مدیر کل صنایع استان البرز

نشست و بازدید مدیر کل صنایع استان البرز و همراهان از شرکت دانش بنیان صنعت آفرین ماهان-اردیبهشت ۱۴۰۳​

بازدید مدیریت محترم عامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

بازدید جناب آقای دکتر نادری منش مدیریت محترم عامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و هیئت همراه از شرکت دانش بنیان صنعت آفرین ماهان

بازدید جناب آقای دکتر نادری منش مدیریت محترم عامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و هیئت همراه از شرکت دانش بنیان صنعت آفرین ماهان
بازدید جناب آقای دکتر نادری منش مدیریت محترم عامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و هیئت همراه از شرکت دانش بنیان صنعت آفرین ماهان
بازدید جناب آقای دکتر نادری منش مدیریت محترم عامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و هیئت همراه از شرکت دانش بنیان صنعت آفرین ماهان
بازدید جناب آقای دکتر نادری منش مدیریت محترم عامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و هیئت همراه از شرکت دانش بنیان صنعت آفرین ماهان
بازدید جناب آقای دکتر نادری منش مدیریت محترم عامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و هیئت همراه از شرکت دانش بنیان صنعت آفرین ماهان

بازدید مدیریت محترم عامل شرکت صنایع سرمایه گذاری شیمیایی ایران

بازدید جناب آقای دکتر زرندی مدیریت محترم عامل شرکت صنایع سرمایه گذاری شیمیایی ایران و هیئت محترم همراه از شرکت دانش بنیان صنعت آفرین ماهان

بازدید جناب آقای دکتر زرندی مدیریت محترم عامل شرکت صنایع سرمایه گذاری شیمیایی ایران
بازدید جناب آقای دکتر زرندی مدیریت محترم عامل شرکت صنایع سرمایه گذاری شیمیایی ایران
بازدید جناب آقای دکتر زرندی مدیریت محترم عامل شرکت صنایع سرمایه گذاری شیمیایی ایران
بازدید جناب آقای دکتر زرندی مدیریت محترم عامل شرکت صنایع سرمایه گذاری شیمیایی ایران
بازدید جناب آقای دکتر زرندی مدیریت محترم عامل شرکت صنایع سرمایه گذاری شیمیایی ایران
بازدید جناب آقای دکتر زرندی مدیریت محترم عامل شرکت صنایع سرمایه گذاری شیمیایی ایران

بازدید مگاموتور از خط تولیددر سال 1402

حضور مدیران ارشد مگاتور از خط تولید صنعت آفرین ماهان

بازدید استاندار البرز و هیئت همراه

حضور استاندار البرز در افتتاحیه خط تولید در سال 1400

سفر استانی و دیدار مدیر عامل بانک کشاورزی

دکتر فرشید فرخ نژاد از شرکت دانش بنیان صنعت آفرین ماهان

error: Content is protected !!