افزایش عمر مفید کاتالیست از طریق مواد کاتالیستی پیشرفته

افزایش عمر مفید کاتالیست از طریق مواد کاتالیستی پیشرفته

افزایش عمر کاتالیست برای افزایش عمر مفید کاتالیست از طریق مواد کاتالیستی پیشرفته، غیرفعال کردن کاتالیزور اگزوز در موتورهای کوچک، دستی و دو زمانه مشکلی است. اغلب در تلاش برای بهبود یا حفظ عملکرد کاتالیزور اما کاهش هزینه با آن مواجه است. عملکرد کاتالیزور تازه به ندرت مشکل ساز است، با این حال، حفظ این […]